twitter youtube google

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 15:18
Εκτύπωση

12

Αποτελούμενο από τους δικαστές Ευστάθιο Μερκούρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χαρίλαο-Ιωάννη Χατζηδημητρίου -Εισηγητή, Πρωτοδίκη και Θεοδώρα Φισκατώρη,δόκιμη Ειρηνοδίκη Χίου (που ορίστηκε με την 78/2023 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Χίου), τους οποίους όρισε ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Χίου και τη Γραμματέα Μαριάννα Σπάρταλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ και δηλώθηκαν εγκαίρως.

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων (Η.Π.Δ.Υ.) του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012 (Α 27) και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών:

  1. 1. ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
    2. ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, ΝΕΟΣ ΠΛΟΥΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι την δέκατη Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, και νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του ν. 4804/ 2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, 4, 5, 9, 10, 12,13, 14 και 15 του ίδιου νόμου, φέρονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου ΧΙΟΥ , καθώς και υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των διακοσίων (200) κατοίκων και υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των διακοσίων ενός (201) κατοίκων, του ιδίου δήμου, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους.

Για την ανακήρυξη των συνδυασμών, το οικείο Πρωτοδικείο αφού έλαβε υπόψη του

Α. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών ήτοι:

 α) την καταχώρηση στην πύλη το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την ιδιότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και την πλήρη διεύθυνση κάθε υποψήφιου δήμαρχου και δημοτικού σύμβουλου

β) τη δήλωση του κάθε υποψηφίου για την υποψηφιότητά του σε μία εκλογική περιφέρεια και σε ένα εκλογικό αξίωμα

γ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό συμβούλο, σύμβουλο δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων ή κατ’ εξαίρεση με επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), με την οποία δηλώνει ότι δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και ότι  στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας

Εφόσον υπάρχουν ευρωπαίοι πολίτες και

δ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο, σύμβουλο δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, με την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει την ιθαγένειά του, τον εκλογικό κατάλογο που είναι γραμμένος στο κράτος μέλος καταγωγής του και ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες, την ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος του κράτους – μέλους, ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 10 του ν. 4804/ 2021 και αποδέχεται την υποψηφιότητά του, με τον συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου που υποβάλλει τη δήλωση, για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια

Β. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των συνδυασμών:

α) ότι η δήλωση του συνδυασμού υπεβλήθη εμπρόθεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης υποψηφιοτήτων, έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023,

β) ότι είναι έγκυρο το όνομα ονόματος του συνδυασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του ανωτέρω άρθρου, κατά ρητή πρόβλεψη των οποίων, απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139). Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος,

γ) ότι ο συνδυασμός διαθέτει τον υποψήφιο δήμαρχο και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας και προέδρων δημοτικής κοινότητας στο 60% των δημοτικών κοινοτήτων,

δ) ότι καταβλήθηκε το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό διακοσίων (200), πενήντα (50) και δέκα (10) ευρώ , αντίστοιχα.  

ε) ότι ο συνδυασμός έχει υποψηφίους από κάθε φύλο σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου.

Εν προκειμένω, από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών για το Δήμο ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της ηλεκτρονική πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012, προκύπτει ότι καταρτίστηκαν νομότυπα, περιλαμβάνουν υποψηφίους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους δημοτικών κοινοτήτων και συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία που αναφέρεται στην παρούσα.

Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι συνδυασμοί, σύμφωνα με το διατακτικό του άρθρου 17 του ν. 4804/ 2021.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που θα διενεργηθούν για την εκλογή δημοτικών αρχών του Δήμου ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, Περιφερειακής Ενότητας ΧΙΟΥ, ήτοι υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, προέδρων κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων, του καθενός από τους συνδυασμούς, ως ακολούθως:

 

1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έμβλημα «Κύκλος χρυσοκίτρινου χρώματος, ο οποίος παριστάνει τον ήλιο και εντός βρίσκεται ένα λευκού χρώματος κι ένα μπλε χρώματος τρίγωνο σε ελεύθερο σχέδιο των οποίων η μια πλευρά εκκινεί από αριστερά κι ομοιάζουν με πανιά ιστιοφόρου.» στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Οινουσσών (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1. ΓΙΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
3. ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
4. ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
5. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
7. ΛΕΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
8. ΛΕΟΝΔΗ ΣΤΕΙΣΥ ΤΖΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
9. ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
10. ΛΥΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
11. ΜΟΝΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
12. ΜΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
13. ΝΤΟΥΣΛΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
14. ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
15. ΣΚΟΥΦΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
16. ΧΑΛΚΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
17. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
18. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)

 

2. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, ΝΕΟΣ ΠΛΟΥΣ», με έμβλημα «ΤΙΜΟΝΙ ΠΛΟΙΟΥ ΜΙΣΟΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Οινούσσες Νέος Πλούς» στον οποίο περιλαμβάνονται ο/η ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Οινουσσών (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1. ΓΛΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
2. ΖΟΡΜΠΑΚΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
3. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
4. ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
5. ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
6. ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
7. ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
8. ΛΑΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
9. ΛΑΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
10. ΛΙΓΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
11. ΜΑΓΓΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
12. ΝΤΟΥΣΛΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
13. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
14. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
15. ΤΑΛΑΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
16. ΦΛΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
17. ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
18. ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στη Χίο την 10/09/2023, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού.

12

image

image

Newsletter