twitter youtube google

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΗ

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023 15:58
Εκτύπωση

12

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα <<Καλλικράτης>>), «...δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν σχετικά προβλήματα...».

Σημειώνεται ότι, η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της Περιφερειακής Αρχής και λήγει ταυτόχρονα με αυτή.

Με αφορμή, λοιπόν, τη διαδικασία απολογισμού (εν συνόλω) από την ανάληψη των καθηκόντων του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης και μέχρι σήμερα (λήξη της τρέχουσας Περιφερειακής θητείας), επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε ότι, κατά το χρονικό αυτό διάστημα (Νοέμβριος 2021 – Δεκέμβριος 2023) ήλθαν σε επικοινωνία με τον Συμπαραστάτη 451 πολίτες, ενώ συναντήθηκαν μαζί του 368 άτομα. 

Επίσης κατατέθηκαν, μέσω: α) διαδικτύου, β) συμβατικού ταχυδρομείου, γ) αυτοπροσώπως, 107 αιτήματα πολιτών, ευρύτερων αρμοδιοτήτων, που αφορούσαν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αλλά και διάφορες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναφορικά με την υποβολή των ανωτέρω αιτημάτων, ως προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αυτά αφορούν -κατά πλειοψηφία- στις:

  • Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων (για φυσικά πρόσωπα-πολίτες)
  • Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (για επιχειρήσεις)
  • Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας (για φυσικά πρόσωπα-πολίτες)
  • Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας (για επιχειρήσεις)

Η γεωγραφική-χωροταξική κατανομή των αιτημάτων έχει ως εξής:

Σύνολο αιτημάτων εκατό επτά (107) εκ των οποίων: Από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου ογδόντα ένα (81), από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου δώδεκα (12), από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου επτά (7), από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου τέσσερα (4), από την Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας δύο (2) και από τον Άγιο Ευστράτιο ένα (1).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 179 του Ν. 3852/2010, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης επιλαμβάνεται ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των Υπηρεσιών της αιρετής Περιφέρειας (και όχι άλλων Υπηρεσιών και φορέων), πλην όμως πάντοτε παρέχεται εκ μέρους μας -σε κάθε απευθυνόμενο, στο γραφείο μας, πολίτη- η ανάλογη πληροφόρηση και υπόδειξη των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να προβεί, ώστε να εξυπηρετηθεί από την Υπηρεσία που αφορά το αίτημά του ή διαβιβάζεται σε αυτή σύμφωνα με την προβλεπόμενη -από τη νομοθεσία- διαδικασία.

Σε συνέχεια του ανωτέρω, κατ΄ εφαρμογή -παράλληλα- του Άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, (ΦΕΚ 45 Α΄), ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης (ως εκπρόσωπος αυτοτελούς γραφείου δημόσιου φορέα και δη της τοπικής αυτοδιοίκησης) εφόσον δεχθεί αίτημα για το οποίο είναι αναρμόδιος, απαντά-ενημερώνει εγγράφως (με συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) τον αιτούντα, δυνάμενος να το διαβιβάσει άμεσα (εντός 3 εργασίμων ημερών) στην προς ενέργεια αρμόδια Υπηρεσία-φορέα. 

Ο Συμπαραστάτης εδρεύει στην Π.Ε. Χίου, επισκέφθηκε τις Π.Ε. Λέσβου και Σάμου, ήλθε σε επαφή με αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, ενώ διενήργησε και αυτοψίες για την ενημέρωση του αναφορικά με αιτήματα πολιτών. 

Το γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη έχει μεριμνήσει να απαντώνται τα όποια αιτήματα κατατίθενται, ενώ ενεργεί -κυρίως- μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, αλλά και προσωπικών συναντήσεων.

Τέλος, περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο σχετικό υπερσύνδεσμο (<<Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης>>), όπου και διατίθενται τα έντυπα αρμοδιοτήτων και αναφοράς των πολιτών προς τον Συμπαραστάτη, τα οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει και αποστείλει στο γραφείο μας με κάθε πρόσφορο μέσο.

Στην ίδια ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί και η <<Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Πολιτών>>.

Στο υπό αναφορά χρονικό διάστημα (01/11/2021-29/12/2023), ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης πραγματοποίησε και τις εξής δράσεις:

1). Καταγραφή του απαραίτητου και αναγκαίου προσωπικού, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, το οποίο κατά την τελευταία δεκαετία έχει συρρικνωθεί αρκετά, αφού σημειώνεται -στατιστικά- ότι, για κάθε πέντε αναχωρήσεις μονίμων υπαλλήλων προσλαμβάνεται ένας (π.χ. στην ΠΕ Χίου την τελευταία δεκαετία αποχώρησαν -με συνταξιοδότηση ή μετάταξη- περί τους 55 εργαζομένους και προσελήφθησαν μόλις 11). Η εν λόγω καταγραφή εστάλη αρμοδίως, με την παράκληση να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες, για τη στελέχωση των Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό μέσω της κεντρικής Πολιτείας.

2). Επιμέλεια της <<Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Πολιτών>>, η οποία ψηφίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο, προς εφαρμογή, εμπεριέχουσα τα δικαιώματα των πολιτών κατά τις συναλλαγές και σχέσεις τους με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας (και όχι μόνο). Ανάλογη χάρτα έχουν καθιερώσει και εφαρμόζουν οι περισσότερες Περιφέρειες που διαθέτουν Περιφερειακό Συμπαραστάτη. Η <<Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Πολιτών>> έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εστάλη στις Υπηρεσίες και τα ΜΜΕ και αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

3). Συμπαράσταση αρκετών φυσικών και Νομικών Προσώπων (πολιτών και επιχειρήσεων), με τη συνοδεία του Συμπαραστάτη, στις Υπηρεσίες της αιρετής Περιφέρειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια ζητήματα έθεσαν.

4). Υποβολή πρότασης για την αυτοτέλεια των Δ/νσεων Οικονομικού-Δημοσιονομικού ελέγχου στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Σάμου-Ικαρίας.

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙ: Γιώργος Φωτ. Παπαδόπουλος – Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη Π.Β.Α.

12

image

image

Newsletter